2
آفلاین

2510514814ha

0
94
اولین قدم چه باید باشد؟
بفهمید که آیا محصول مناسب را در بازاری مناسب قرار داده‌اید یا نه. دلیلش هم این است که هنگام شروع کار، همه چیز بر پایه فرضیه‌هاست. اینکه مشتری شما چه کسی است، از شما انتظار دارد در حل چه مشکلی به آنها کمک کنید، آیا راه حل شما صحیح است، چگونه قصد عرضه آن را به بازار دارید و غیره. فرضیه‌ها ریسک هستند.